یه روز
روز های قدیم برای خیلی ها
کس بودم
اما دریغ از امروز
صد دریغ و افسوس
شده ام
هیچکس !!!!!!

 


شنبه نهم 6 1387
X